POZiLiV
Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen

Workshops

1. Vakgerichte apps S.O.

o.l.v. Bjorn WIJFFELS en Ismael BENOUJA (leerkrachten algemene vakken, pediatrie De Leerexpert Ziekenhuisschool Antwerpen)

De iPad, een fantastisch ding! Ongelooflijk wat ik hier allemaal mee kan en zo eenvoudig, maar ... hoe kunnen wij met onze iPads aan de slag met onze leerlingen?
In deze workshop geven we je tips & tricks die onmiddellijk toepasbaar zijn. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten secundair onderwijs.

Download presenatie

Presentatie:

Word-documenten:


2. Vakgerichte apps basisonderwijs

o.l.v. Anneke VERBEECK (pedagogisch ICT coördinator De Leerexpert Ziekenhuisschool Antwerpen)

De iPad, een fantastisch ding! Ongelooflijk wat ik hier allemaal mee kan en zo eenvoudig, maar ... hoe kunnen wij met onze iPads aan de slag met onze leerlingen?
In deze workshop geven we je tips & tricks die onmiddellijk toepasbaar zijn.. Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten basisonderwijs.


3. Handelingsplan

o.l.v. Lien DE VLEESSCHAUWER, Vanessa SMET, Line DE VRIENDT en Marlies DUPONT (Orthopedagogen De Leerexpert Ziekenhuisschool Antwerpen en Ziekenhuisschool Stad Gent

Handelingsgericht werken en meer specifiek individuele handelingsplanning is de kern van de werking binnen het buitengewoon onderwijs. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk van de ziekenhuisschool?
In deze verdiepingsworkshop staan we in sessie A uitgebreid stil bij enkele praktijkvoorbeelden vanuit de Ziekenhuisschool Antwerpen en Ziekenhuisschool Stad Gent, en bieden we in sessie B de mogelijkheid tot intervisie m.b.t. de aangereikte kaders in sessie A.
Deze workshop heeft de duur van 2 sessies. Wie hiervoor kiest kan maar één workshop volgen.

Download presenatie


4. Outreachende functie

o.l.v. Otto O.H. MOURIK MA (Directeur expertisecentrum Rotterdam Ziek en onderwijs)

Onze Nederlandse collega's brengen de evolutie van "ziekenhuisschool naar educatieve voorziening". Een boeiende uiteenzetting die prikkelt, inspireert en doet nadenken!

Download presenatie


5. Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

o.l.v. Martine ROELAND e.a., Medewerkers departement Onderwijs en Vorming

Zieke kinderen en jongeren in Vlaanderen hebben recht op aangepast onderwijs. Een afwezigheid van korte duur vormt meestal geen probleem op vlak van schoolactiviteiten. Problematischer wordt het wanneer de afwezigheid wegens ziekte langdurig of veelvuldig is. Het risico op leerachterstand is dan reëel. Om dit zoveel mogelijk te beperken, worden er door de het Ministerie van Onderwijs en Vorming maatregelen voorzien:één van die specifieke maatregelen is Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).
Rekening houdend met bepaalde voorwaarden hebben zieke kinderen recht op tijdelijk onderwijs aan huis.
Tijdens de workshop wordt ingezoomd op de regelgeving en de toepassing ervan.

Download presenatie


6. Ambtsgeheim versus beroepsgeheim

o.l.v. Nele DESMET (Juriste Kinderrechtswinkel)

Het beroepsgeheim en het ambtsgeheim houden beide een 'geheimhoudingsplicht' in wat betreft vertrouwelijke informatie die vernomen wordt n.a.v. de werking van de dienst/persoon. Beide vormen van geheimhoudingsplicht verschillen echter grondig van elkaar wat betreft de toepassing, uitzonderingen en sanctionering. Ze roepen wel allebei veel vragen op waarover ook nu nog veel twijfel en discussie bestaat. In deze workshop wordt de toepassing van zowel het beroepsgeheim als het ambtsgeheim duidelijk toegelicht. Ook de uitzonderingen komen uiteraard uitgebreid aan bod waarbij zeker bekeken wordt welke informatie-uitwisseling mogelijk is tussen enerzijds dragers van het beroepsgeheim en anderzijds dragers van het ambtsgeheim.

Download presenatie


7. Kader Integrale Jeugdhulp (IJH)

o.l.v. Hilde VAN AUTGAERDEN (VCLB Leuven)

Met het nieuwe decreet rond Integrale Jeugdhulp werden een aantal belangrijke structurele wijzigingen doorgevoerd. Het doel van de hervorming is de werking van de jeugdhulp verder optimaliseren. In deze workshop worden de nieuwe structuur en organisatie toegelicht.

Download presenatie


8. Non violent resistance - new authority (NVR/NA)

o.l.v. Lore SLOSSE, Evelien VAN ISEGHEM en Lieselot VANROOSE (Leerkrachten psychiatrie Ziekenhuisschool Stad Gent)

Regelmatig worden we in het werken met kinderen en jongeren geconfronteerd met gedrag waar we geen pasklaar antwoord op hebben.
Nieuwe Autoriteit richt zich tot volwassenen die zoekende zijn om krachtig om te gaan met moeilijk gedrag bij kinderen/jongeren.
Graag geven we in deze workshop een introductie rond de ideeën van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, zoals ontwikkeld door Haïm Omer. We richten ons specifiek naar de toepassingsmogelijkheden binnen een schoolse/lerende context.
We nemen enkele principes onder de loep en belichten hoe deze concreet vorm kunnen krijgen. De workshop wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de Ziekenhuisschool Gent. De uitgangspunten van geweldloosheid, krachtige aanwezigheid, netwerken, herstel,… zijn breed toepasbaar.

Download presenatie


9. Centrum voor Leerzorg Leuven (CLZ)

o.l.v. Sigrid VAN GOIDSENHOVEN (Ter Bank, Heverlee) en Hilde ISERBYT (VCLB Leuven)

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs worden meer en meer geconfronteerd met complexe zorgvragen van leerlingen. Zorgteams willen vaak heel ver gaan in de extra ondersteuning die ze bieden voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Vaak botsen scholen hier op de grenzen van hun draagkracht en hebben nood aan ondersteuning.
Het Centrum voor LeerZorg Leuven (CLZ Leuven) toont aan hoe dit mogelijk wordt door krachten te bundelen in een uniek type- en net-overstijgend netwerk. Reeds 6 schooljaren biedt het CLZ Leuven ondersteuning aan 120 scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs.
In deze workshop wordt toegelicht hoe dit netwerk tot stand kwam. Concrete praktijkvoorbeelden illustreren de werking van het CLZ Leuven.

Download presenatie


10. Zeldzame ziektes

o.l.v. Ingrid JAGENEAU (RADIORG)

Naar schatting hebben ca 60 000 mensen in België een zeldzame ziekte en het overgrote deel daarvan is aangeboren. Zonder dat we het weten of beseffen hebben heel veel kinderen hiermee te maken.
Tijdens de workshop komen volgende topics aan bod:

  • De paradox "zeldzame ziekten maar talrijke patiënten"
  • Wat is een zeldzame ziekte?
  • Stand van zaken "Belgisch plan voor zeldzame ziekten"
  • Concrete voorbeelden van kinderen met een zeldzame ziekte op school
  • Relevante informatiebronnen en waar kan ik terecht voor eerstelijnsadvies?


Download presenatie