POZiLiV
Platform van Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen

Visietekst


Onder impuls van Bednet en de ziekenhuisschool van Leuven hebben we in 2008 met een aantal organisaties de handen in elkaar geslagen. Deze organisaties zijn allemaal bezig met onderwijs aan zieke leerlingen.
Uit dit overleg is een eerste initiatief gerealiseerd: een ontmoetingsdag op 6 maart 2009 in Brussel voor lesgevers, zorgcoördinatoren, directies, CLB-medewerkers, vrijwilligers, Bednetmedewerkers en dit over allerlei vormen van onderwijs aan zieke leerlingen. Een tweede studiedag vond plaats op 25 maart 2011.
Een vierde studiedag zal doorgaan op 29 april 2015 in het Provinciehuis in Leuven.

Bij de evaluatie van de eerste studiedag werd het duidelijk dat alle betrokkenen ervaren hebben dat het goed was en dat er een vervolg zou komen. Samen hebben we er dan ook voor gekozen om met de ondertussen nog aangegroeide groep een platform onderwijs aan zieke leerlingen te vormen met als naam PoZiLiV, Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen. Dit platform wil de bekommernis in Vlaanderen uitdragen dat zieke leerlingen kwaliteitsvolle onderwijsondersteuning en –begeleiding moeten krijgen, op maat van elke betrokken leerling.

Waar staan we voor:

  1. Door systematisch en georganiseerd overleg met alle betrokken partijen rond zieke leerlingen willen we komen tot een onderwijsaanbod-op-maat. Het uitgangspunt: de thuisschool is en blijft de verantwoordelijke voor het onderwijs aan de zieke leerling. De klastitularis, de klassenraad of MDO, zorgcoördinatie, leerlingbegeleiding, directie en CLB hebben en behouden de eigen zorgopdracht vanuit deze school. De aangeboden onderwijshulp zal bestaan uit het structureel voorziene tijdelijk onderwijs aan huis of VLK-onderwijs. Andere onderwijsondersteuning kan zijn: ziekenhuisonderwijs, onderwijs op de K-dienst, Bednet, schoolse ondersteuning door een vrijwilligersorganisatie. Als leerlingen ziek zijn is een gecoördineerd onderwijsaanbod thuis/in het ziekenhuis noodzakelijk. De verschillende partners verklaren uitdrukkelijk dat ze bereid zijn om voortdurend, in overleg met mekaar, op zoek te gaan naar de toegevoegde waarde van een aangepast pakket aan onderwijsondersteuning voor alle zieke leerlingen waarvoor onze hulp ingeroepen wordt . Als de leerling weer “gezond verklaard is”, willen we er ook over waken dat de herinschakeling op school onmiddellijk gerealiseerd wordt.

  2. We willen als gesprekspartner optreden naar de overheid, verantwoordelijk voor (aangepast) onderwijs voor deze doelgroep om het recht op het onderwijs voor het zieke kind te behartigen. Het platform, samengesteld uit betrokkenen op onderwijs aan zieke leerlingen, wil als spreekbuis en als expertengroep optreden.

Hoe willen we dit concretiseren?

  • Wij willen de continuïteit van het onderwijs voor de zieke leerling waarborgen. Deze zorg voor de zieke leerling willen wij realiseren door het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, gezamenlijk overleg en afstemming, ervaringen uitwisselen en elkaar inspireren.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat betrokkenen op onderwijs aan zieke leerlingen nood kunnen hebben aan navorming en willen een tweejaarlijks initiatief nemen en uitwerken.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat lesgeven aan zieke leerlingen psychisch belastend is en dat er voor de lesgevers dienaangaande een aanspreek- en overlegpunt zou moeten komen voor intervisie, supervisie, begeleiding en navorming.
  • Wij zijn ervan overtuigd dat er een meldingspunt moet komen voor ouders met vragen, bekommernissen, …

Onze actie zal vooral gericht zijn op kwaliteitverbetering van de zorg voor de verdere schoolse ontplooiing en ontwikkeling van zieke leerlingen, en dit door middel van een overleg- en complementair samenwerkingsmodel.

Download hier een pdf van deze visietekst